Algemene voorwaarden

Open in pdf

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE OPLEIDINGEN OF MASTERCLASSES

Contract & betalings- en leveringsvoorwaarden

Klant zal een bevestiging of factuur krijgen na de aanmelding.  Bij starterssets/ opleidingen kan de Klant de kosten van een opleiding in termijnen of door betaling ineens voldoen. De informatie hierover kan de klant op onze website vinden.  De Klant dient in dat geval de gekozen wijze van betaling bij inschrijving voor een Opleiding aan te geven en deze kan na inschrijving voor een Opleiding niet worden gewijzigd. Betaling dient uiterlijk plaats te vinden voor aanvang van de Opleiding.  De Klant is, onverminderd haar overige verplichtingen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening, wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen. Indien de Klant heeft gekozen voor betaling in termijnen en niet aan haar betalingsverplichting voldoet, dan zijn vanaf het moment van verzuim van de Klant alle betalingstermijnen per direct opeisbaar. De Klant is te allen tijde betalingsplichtig, ook als hij of zij een andere partij (bijvoorbeeld zijn/haar werkgever) heeft opgegeven als betalende partij.

Bedenktermijn en annuleringsvoorwaarden

Klant heeft een bedenktijd van 14 dagen na de inschrijvingsdatum.

Wanneer de cursus binnen 14 dagen na inschrijving begint, stemt u ermee in dat u afziet van de bedenktijd.

  • Annuleren kan alleen schriftelijk (brief, email)
  • Annuleren is kosteloos tot 4 weken (=28 dagen) voor aanvang van de cursusdatum.
  • Bij annulering 4 tot 2 weken (=28 tot 14 dagen) voor aanvang van de cursusdatum bent u 50% van het cursusgeld verschuldigd.
  • Bij annulering binnen 2 weken (=14 dagen) voor aanvang van de cursusdatum of nadat de training is begonnen bent u 100% van het cursusgeld verschuldigd.
  • Bij meerdaagse cursussen bent u het volledige cursusbedrag verschuldigd, ook al bent u niet in staat alle cursusdagen te volgen. Dit geldt ook wanneer u ervoor heeft gekozen te betalen in termijnen.

Condities waaronder de cursus eventueel niet doorgaat

  • Uitval docent/examenbeoordelaar
  • Bij ziekte en/of verhindering van een docent of een examenbeoordelaar zal Ecuri Cosmetics – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Ecuri Cosmetics de Klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende opleiding alsnog zal worden gegeven, of het betreffende Ecuri Cosmetics-examen alsnog zal worden afgenomen.
  • In geval van ziekte en/of verhindering van een docent of een examenbeoordelaar heeft de Klant geen recht op een (schade)vergoeding. Ecuri Cosmetics zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent.
  • Een Klant kan niet kosteloos een opleiding of een examen annuleren vanwege de uitval van een docent of een examenbeoordelaar, of de opleidingsovereenkomst tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een docent.
  • Bij Calamiteiten zoals brand of overstroming

Eigendomsrechten en copyright

Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief de copyright, die betrekking hebben op het door Ecuri Cosmetics verstrekte en samengestelde cursusmateriaal liggen bij Ecuri Cosmetics. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Ecuri Cosmetics.

Apparaat blijft in eigendom van Ecuri Cosmetics totdat het totaalbedrag is voldaan.

Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor Ecuri Cosmetics bv, haar medewerkers en de docenten.