Algemene voorwaarden

Open in pdf

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE OPLEIDINGEN OF MASTERCLASSES

Contract & betalings- en leveringsvoorwaarden

Klant zal een bevestiging of factuur krijgen na de aanmelding.  Bij starterssets/ opleidingen kan de Klant de kosten van een opleiding in termijnen of door betaling ineens voldoen. De informatie hierover kan de klant op onze website vinden.  De Klant dient in dat geval de gekozen wijze van betaling bij inschrijving voor een Opleiding aan te geven en deze kan na inschrijving voor een Opleiding niet worden gewijzigd. Betaling dient uiterlijk plaats te vinden voor aanvang van de Opleiding.  De Klant is, onverminderd haar overige verplichtingen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening, wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen. Indien de Klant heeft gekozen voor betaling in termijnen en niet aan haar betalingsverplichting voldoet, dan zijn vanaf het moment van verzuim van de Klant alle betalingstermijnen per direct opeisbaar. De Klant is te allen tijde betalingsplichtig, ook als hij of zij een andere partij (bijvoorbeeld zijn/haar werkgever) heeft opgegeven als betalende partij.

Bedenktermijn en annuleringsvoorwaarden

Klant heeft een bedenktijd van 14 dagen na de inschrijvingsdatum.

Wanneer de cursus binnen 14 dagen na inschrijving begint, stemt u ermee in dat u afziet van de bedenktijd.

  • Annuleren kan alleen schriftelijk (brief, email)
  • Annuleren is kosteloos tot 4 weken (=28 dagen) voor aanvang van de cursusdatum.
  • Bij annulering 4 tot 2 weken (=28 tot 14 dagen) voor aanvang van de cursusdatum bent u 50% van het cursusgeld verschuldigd.
  • Bij annulering binnen 2 weken (=14 dagen) voor aanvang van de cursusdatum of nadat de training is begonnen bent u 100% van het cursusgeld verschuldigd.
  • Bij meerdaagse cursussen bent u het volledige cursusbedrag verschuldigd, ook al bent u niet in staat alle cursusdagen te volgen. Dit geldt ook wanneer u ervoor heeft gekozen te betalen in termijnen.

Condities waaronder de cursus eventueel niet doorgaat

  • Uitval docent/examenbeoordelaar
  • Bij ziekte en/of verhindering van een docent of een examenbeoordelaar zal Ecuri Cosmetics – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Ecuri Cosmetics de Klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende opleiding alsnog zal worden gegeven, of het betreffende Ecuri Cosmetics-examen alsnog zal worden afgenomen.
  • In geval van ziekte en/of verhindering van een docent of een examenbeoordelaar heeft de Klant geen recht op een (schade)vergoeding. Ecuri Cosmetics zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent.
  • Een Klant kan niet kosteloos een opleiding of een examen annuleren vanwege de uitval van een docent of een examenbeoordelaar, of de opleidingsovereenkomst tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een docent.
  • Bij Calamiteiten zoals brand of overstroming

RESTITUTIE

Restitutie zal binnen 4 weken worden verleend bij gegronde condities.

Eigendomsrechten en copyright

Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief de copyright, die betrekking hebben op het door Ecuri Cosmetics verstrekte en samengestelde cursusmateriaal liggen bij Ecuri Cosmetics. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Ecuri Cosmetics.

Apparaat blijft in eigendom van Ecuri Cosmetics totdat het totaalbedrag is voldaan.

Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor Ecuri Cosmetics bv, haar medewerkers en de docenten.

KLACHTENREGELING
Klachtenregeling Ecuri Cosmetics

Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
1. Opleidingsinstituut: Ecuri Cosmetics, gevestigd Lisbaan 15, 2908LN Capelle aan den IJssel
2. Klager: een (ex-)cursist, een (ex)opdrachtgever etc.
3. Klacht: Formeel kenbaar gemaakte uiting van ongenoegen over een geleverde dienst of over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen door Ecuri Cosmetics.
4. Contactpersoon: Directeur van Ecuri Cosmetics.

Artikel 2
1. Klager heeft het recht om over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen een klacht in te dienen bij Ecuri Cosmetics.
2. Een gedraging en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van een persoon, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van Ecuri Cosmetics wordt aangemerkt als een gedraging van Ecuri Cosmetics.

Artikel 3
Ecuri Cosmetics draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van klachten over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen door Ecuri Cosmetics alsmede van degenen die onder verantwoordelijkheid van Ecuri Cosmetics werkzaam zijn of waren.

Artikel 4
1. Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend.
2. Het klaagschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de indiener
b. de dagtekening
c. een omschrijving van de gedraging en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het   niet nemen van beslissingen waartegen de klacht is gericht.

Artikel 5
Zodra Ecuri Cosmetics naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van deze klachtenregeling. Ecuri Cosmetics bevestigt in dat geval de overeengekomen tegemoetkoming schriftelijk aan de klager. Deze op zijn beurt tekent de tegemoetkoming voor akkoord en retourneert deze vervolgens aan Ecuri Cosmetics.

Artikel 6
Ecuri Cosmetics bevestigt de ontvangst van het klaagschrift schriftelijk binnen 10 werkdagen.

Artikel 7
De behandeling van de klacht geschiedt door Ecuri Cosmetics.

Artikel 8
Ecuri Cosmetics is niet verplicht de klacht te behandelen indien zij betrekking heeft op een gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen:
a. waarover reeds eerder een klacht is ingediend die met inachtneming van deze klachtenregeling is behandeld
b. die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden
c. waartegen door de klager beroep kan worden ingesteld of is ingesteld
d. die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie dan een administratieve rechter onderworpen is, dan wel onderworpen is.

Artikel 9
Aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, wordt een afschrift van het klaagschrift alsmede van de daarbij meegezonden stukken toegezonden.

Artikel 10
1. Ecuri Cosmetics stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, in de gelegenheid te worden gehoord.
2. Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klacht kennelijk ongegrond is dan wel indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.
3. Van het horen wordt een verslag gemaakt.

Artikel 11
1. Ecuri Cosmetics handelt de klacht af binnen 4 weken na ontvangst van het klaagschrift.
2. Ecuri Cosmetics kan de afhandeling voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.
3. Verder uitstel is mogelijk voor zover de klager daarmee schriftelijk instemt.

Artikel 12
1. Ecuri Cosmetics stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, zijn oordeel daarover alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.
2. Bij de kennisgeving wordt vermeld dat indien klager het niet eens is met de afhandeling van de klacht hij dit binnen zes weken schriftelijk aan kan geven. 
3. Indien er voor de cursist geen antwoord naar tevredenheid wordt aangedragen bestaat er de mogelijkheid tot het inschakelen van een onafhankelijke derde partij.  De klacht zal dan voorgelegd worden aan Mr. JB van Rij (voormalig advocaat te  Rotterdam) welke een onafhankelijk en bindende uitspraak zal doen over de casus. Er bestaat dan de mogelijkheid dat zowel de cursist als Ecuri Cosmetics aanvullende bewijsvoering aandraagt. Tel. Mr. JB van Rij: 010-4253865
4. Een cursist die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf kan – in afwijking van lid 2-6 – binnen zes weken nadat Ecuri Cosmetics schriftelijk een beroep op deze geschillenbeslechtingsregeling heeft gedaan, ervoor kiezen om het  geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Hierna komt dit recht te vervallen.
5. Het besluit van de Klachtencommissie is voor alle partijen bindend.
6. Onverminderd het hierboven bepaalde vervallen alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de cursist uit welke hoofde dan ook jegens Ecuri Cosmetics – en jegens de door Ecuri Cosmetics bij de uitvoering van de        Opleidingsovereenkomst betrokken derden – in verband met de verrichte werkzaamheden, in ieder geval twaalf maanden na het tijdstip waarop de cursist hiermee bekend werd of kon zijn.
7. Iedere aansprakelijkheid van Ecuri Cosmetics vervalt in ieder geval uiterlijk twaalf maanden nadat de werkzaamheden zijn verricht.

Artikel 13
Ecuri Cosmetics draagt zorg voor registratie van de ingediende schriftelijke klachten.